Fikih

 • Halaman: « Kembali 1 2 3 4
 • Terjemah Kitab Fathul Qorib - Syekh Muhammad bin Qosim Al-Ghazy - (2 Jilid)

  Fikih

  Buku ini adalah terjemah dari Kitab Fathul Qarib. Kitab ini adalah kitab Fikih yang sangat masyhur, terutama di kalangan pesantren, karena kitab ini menjadi salah satu referensi pembelajaran di pesantren-pesantren. Kitab yang ringkas namun padat ini adalah karya Syaikh al-Imam al-Alim al-Allamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi’i.

   

  Kitab ini memuat berbagai persoalan fikih terkait banyak hal. Berikut garis besar isinya:

  Jilid 1 membahas: Hukum-hukum bersuci, hukum-hukum shalat, hukum-hukum zakat, hukum puasa, hukum haji, hukum jual beli dan berbagai transaksi lainnya.

   

  Jilid 2 membahas: Hukum-hukum pembagian waris dan wasiat, Perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya, hukum-hukum jinayat, berbagai macam hukum Had {hukuman}, Hukum-hukum Jihad, hukum-hukum buruan sembelihan dan makanan, hukum sumpah dan nadzar, hukum peradilan dan persaksian, dan hukum-hukum memerdekaan budak.

  Harga:Rp. 57.000,-
 • Terjemah Kitab Kasyful Lubad, Terjemah Matan Shofwatil Zubad

  Fikih

  Buku ini adalah terjemah dari kitab Kasyful Lubad fi Tarjamah Matan Shofwatil Zubad. Sebuah kitab fikih yang bermadzhab Syafi’i. Buku ini berisi tentang fikih ibadah antara tuhan dengan hambanya seperti shalat, puasa, zakat, haji dan ushuluddin [pokok-pokok agama]. Selain itu juga berisi pembahasan fikih yang berkaitan hubungan antara sesama hamba dalam rangka memenuhi hajat hidupnya, seperti fikih muamalah, fikih munakahat dan fikih jinayat serta terdapat tambahan tentang tasawuf.

  Harga:Rp. 55.000,-
 • Terjemah Kitab Kifayatul Akhyar, Imam Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad Al Husaini, 2 Jilid

  Fikih

  Terjemah Kitab Kifayatul Akhyar ini adalah salah satu kitab kuning ilmu fiqh lengkap. Buku ini pernah dijadikan sebagai buku pegangan para pelajar agama di seluruh dunia Islam, yang disusun oleh Al-Qadhi Abu Syujak Ahmad al-Husain bin al-Isfahani, kemudian disyarahkan oleh seorang tokoh terkemuka Al-Imam Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad al-Husaini.

   

  Terjemahan buku ini tepat untuk dipelajari oleh para pelajar, santri atau bagi orang-orang yang tidak bisa menggali ilmunya dalam bahasa arab. Buku ini lebih tepat diajarkan di perguruan tinggi ilmu agama atau di masjid-masjid yang menjadi tumpuan bagi mereka yang ingin menambah ilmu syariat Islam yang suci.

   

  Buku ini diterbitkan dalam 2 jilid. Keduanya sangat penting bagi kaum Muslimin yang ingin memperdalam pengetahuan agamanya.

  Harga:Rp. 255.000,-
 • Terjemah Kitab Maroqil Ubudiyah, Syarah Kitab Bidayatul Hidayah (Hard Cover)

  Fikih|Ibadah

  Buku ini adalah terjemahan dari kitab Syarah Maraqil Ubudiyah Alaa Matni Bidayatil Hidayah Imam Ghozali yang menguraikan dan menerangkan secara rinci setiap bab yang terdapat dalam kitab tersebut.

   

  Sebagaimana diketahui, isinya adalah mengenai thaharah, shalat, hakikat puasa, penjagaan anggota anggota tubuh dari berbagai maksiat, tuntutan pergaulan antara sesama muslim, adab orang alim, adab anak terhadap orang tua serta adab adab lainnya yang patut diamalkan oleh setiap muslim.

   

  Kitab ini merupakan salah satu karya ulama besar tanah jawa, bapak kitab kuning Indonesia, yaitu Syekh Muhammad Nawawi Al Bantani Al Jawi.

  Harga:Rp. 42.000,-
 • Terjemah Kitab Matan Zubad karya Asy Syeikh Al Imam Ibnu Ruslan

  Fikih

  Buku ini merupakan pedoman bagi setiap muslim dan muslimah dalam menjalankan syariat hukum Allah Swt dan RasulNya. Disusun oleh seorang pakar fikih terkemuka di zamannya, yaitu As Syaikh Al Imam Ibnu Ruslan. Buku ini banyak menjadi rujukan para ulama Madzhab Syafii sepanjang zaman.

   

  Di dalamnya berisi hukum hukum fikih, yang tersusun dalam bait baik syair yang ringan dan memudahkan para pembaca untuk memahaminya. Hukum hukum tersebut sebagai bekal kita dalam mengarungi bahtera kehidupan dan landasan agar diterimanya amal ibadah dzahir kita oleh Allah Swt.

  Harga:Rp. 25.000,-
 • Terjemah Kitab Muqoddimah Hadromiyah

  Fikih

  Dibandingkan umur-umur umat masa lalu, umur umat Nabi Muhammad SAW adalah yang paling singkat. Dengan umur yang singkat itu mereka tentu saja tidak mungkin untuk bisa mempelajari semua disiplin ilmu yang ada. Mereka harus memilih dan memilah, mana yang harus diprioritaskan untuk dipelajari.

   

  Sebagai hamba Allah yang diwajibkan untuk beribadah kepadaNya, tentu saja, ilmu yang paling urgen untuk dipelajari adalah tata cara pelaksanaan ibadah tersebut. Agar ibadah yang dijalankan sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Saw. Ilmu tersebut adalah ilmu Fiqih.

   

  Salah satu kitab fiqih dasar yang sangat bagus untuk dipelajari karena lengkap dan mu'tamad adalah kitab Muqoddimah Al-Hadromiyah yang disusun oleh al-Imam al-'Allamah asy-Syech Abdullah bin Abdurrahman Bafadhol. Seorang ulama besar bermadzhab Syafi'i. Beliau dilahirkan di kota Tarim-Hadramaut pada 850 H dan meninggal di kota Syehir salah satu kota di kawasan Hadramaut pada Tahun 918 H. Kitab Beliau ini banyak dipelajari dan dihafalkan oleh banyak penuntut ilmu karena mudah dan bagusnya isi yang ada di dalamnya.

  Harga:Rp. 33.000,-
 • Terjemah Kitab Risalatul Jamiah, Fiqih Praktis Seputar Ibadah Karya Habib Ahmad bin Zein Al-Kaf

  Akidah|Fikih

  Kitab ar-Risalah al-Jami'ah yang ditulis oleh seorang 'arifbillah al-Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi ini, merupakan kitab yang luas keberkahannya. Para ulama dan orang-orang saleh mementingkan kitab ini dengan mengajarkannya bagi para pemula. Kitab ini mencakup dasar-dasar ilmu tauhid, fiqih, suluk dan perjalanan menuju Allah yang dikenal dengan ilmu tasawuf.

   

  Kitab ini juga termasuk yang diwasiatkan oleh orang-orang yang berakal dan istimewa dari kalangan mereka yang berilmu dan berpengetahuan agar diajarkan, karena di dalamnya meliputi sendi-sendi agama yang disertai dengan cahaya, keruhanian, dan dampak kebaikan yang melimpah, yang dapat mencapai ke jiwa dan akal pembaca dan pendengar.

   

  Selain itu, dalam buku ini juga disertai penjelasan yng bermanfaat yang berkaitan dengan kitab ini. Penjelasan yang diperlukan bagi pembaca kitab ar-Risalah ini, dan dapat menjadi kunci bagi pembacanya untuk memahami kitab ar-Risalah ini. Begitu juga sebagai perantara untuk memperluas pengetahuan ini pada kitab-kitab yang sebelum atau sesudahnya.

  Stok Habis
  Harga:Rp. 40.000,-
 • Terjemah Kitab Sabilal Muhtadin Karya Syeh Arsyad Al Banjari [2 Jilid]

  Fikih

  Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah dilahirkan di sebuah desa dekat kota Martapura, Kalimantan Selatan sekitar Tahun 1707 M dari keluarga sederhana, dimasa pemerintahan Sultan Tahlilullah (1700-1734 M). Semenjak kecil sudah tampak ciri-ciri yang luar biasa pada dirinya, diantaranya kecerdasan serta sikap sopan santunnya sehingga Sultan tertarik dan mengirimkannya ke Makkah untuk mempelajari ilmu-ilmu agama Islam.

   

  Di Makkah, ia mempelajari pengetahuan agama Islam dengan Syekh Athaillah dan belajar ilmu tashawwuf dengan Syekh Muhammad bin Abdulkarim al-Madani di Madinah, dan sesudah 35 tahun menuntut ilmu, beliau kembali ke Kalimantan.

   

  Sekembalinya ia mendirikan sebuah tempat pengajian yang kemudian dinamakan "Dalam Pagar". Selama 20 Tahun ia mengajar di tempat itu, banyak murid-muridnya yang datang dari pelosok kerajaan Banjar, sesudah mereka mendapat pendidikan agama yang cukup, mereka kembali ke daerah masing-masing dengan cara demikian agama Islam cepat berkembang dalam kerajaan Banjar.

   

  Disamping mengajar, Syaikh Muhammad Arsyad banyak juga menulis kitab-kitab agama dan sebuah karya yang terbesar adalah: "Kitab Sabilal Muhtadin Lit Tafaguni Fid Din", yang terdiri dari 2 jilid yang kesemuanya beriksikan fikih Ibadah.

   

  Kitab ini merupakan kitab yang menerangkan ilmu fikih dalam Madzhab Syafi'i. dan seluruh uraiannya diambil dari berbagai kitab yang dikarang oleh ulama madzhab Syafi'i, seperti: Syarah Minhaj oleh Syaikhul Islam Zakariya Anshari, Al Mugni oleh Syekh Khatib Syrabaini, At Tuhfah oleh Syekh Ibnu Hajar Al Haitami, An Nihayah Syekh Jamal oleh Syekh Ramli dan beberapa buah matan, syarah dan komentar lainnya.

  Harga:Rp. 190.000,-
 • Terjemah Kitab Safinatun Najaa – Syekh Salim bin Semir Al-Hadhromi

  Fikih

  Buku ini adalah terjemah dari Kitab Safinatun Najaa (Kapal Keselamatan). Kitab ini banyak dikaji dalam dunia pendidikan Islam, terutama di kalangan pelajar dan santri di bumi nusantara ini. Di samping karena sistematika pembahasannya yang bagus, juga karena berkah kitab ini dan pengarangnya, Syekh Salim bin Semir Al-Hadhromi.

   

  Kitab ini berisikan pelajaran dasar-dasar fiqih, mulai dari tanda-tanda baligh, syarat-syarat istinja, berbagai hal tentang wudhu-mandi, tayammum, macam-macam najis, masalah haid dan nifas, syarat dan rukun shalat, dan seterusnya.

  Harga:Rp. 10.000,-
 • Terjemah Kitab Sullamut Taufiq, Tangga Menggapai Taufiq – Syekh Abdullah bin Husain bin Thahir Ba’Alawi

  Akidah|Fikih

  Buku ini adalah terjemah dari kitab Sullamut Taufiq  karya Syekh Abdullah bin Husain bin Thahir bin Muhammad bin Hasyim Ba’alawi. Kitab ini merupakan salah satu peninggalan ulama salafus shaleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab ini juga menjadi salah satu kitab rujukan dasar, serta banyak dipelajari di hampir semua pondok pesantren di Indonesia. Kitab ini berisi ajaran tauhid, syariah, dan etika dalam kehidupan Islami

  Harga:Rp. 10.000,-
 • Terjemah Kitab Syarah Al Waroqot

  Fikih

  Kitab Al Waroqot adalah kitab yang membahas tentang ilmu Usul Fiqih karya Abu Al Ma’ali Abdul Malik Imam Al Haromain. Kitab ini adalah salah satu kitab usul fiqih madzhab Syafi’I yang terbaik. Sekalipun kecil, namun padat isinya, besar manfaat dan tampak sekali barokahnya.

   

  Kitab Waroqot Imam Haromain ini memiliki daya tarik yang luar biasa bagi sebagian ulama dan pelajar. Kitab ini hampir menjadi pegangan pokok pelajaran usul fiqih tingkat menengah di seluruh pondok pesantren. Banyak ulama yang mensyarahinya, ada yang luas, ada yang singkat dan ada pula yang berbentuk nadhom. Di antara syarah syarah Al Waroqot yang terbaik adalah syarah yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Abdullah bin Muhammad Al Mahalli As Syafi’I, dan buku ini adalah terjemahan dari Syarah Al Waroqot karya Imam Jalaluddin Al Mahalli.

  Harga:Rp. 15.000,-
 • Terjemah Matan Ghoyah wa Taqrib. Panduan Dasar Hukum Islam

  Fikih

  Mempelajari ilmu fiqih wajib bagi setiap muslim dan muslimah dimanapun ia berada. Karena ilmu fiqih merupakan ilmu dasar bagi setiap muslim dalam menjalankan ajaran-ajaran agama, baik dalam ibadah wajib maupun ibadah yang sunnah.

  Kitab ini merupakan kitab yang di dalamnya membahas berbagai macam hukum yang perlu dipelajari dan diamalkan tentang tuntunan dalam melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim. Semoga dengan hadirnya kitab ini mampu menuntun Anda dalam meraih cinta serta. keridhaan Allah swt dan Rasul-Nya.
  Harga:Rp. 18.000,-
 • Terjemah Matan Zubad: Intisari Fiqih Islam

  Fikih

  Buku ini merupakan pedoman bagi setiap individu muslim dan muslimah dalam menjalankan hukum-hukum Allah swt dan Rasul-Nya yang telah disusun oleh seorang pakar fikih terkemuka dizamannya dan telah menjadi rujukan para ulama Madzhab Syafi’i sepanjang zaman.

  Didalamnya berisi hukum-hukum fikih yang berupa bait-bait yang memudahkan bagi para pembaca untuk memahaminya. Hukum-hukum tersebut sebagai bekal kita dalam mengarungi bahtera kehidupan. Karena fikih adalah sebagai landasan diterimanya amal ibadah dzahir kita oleh Allah swt.
  Harga:Rp. 25.000,-
 • Tuntunan Praktis Puasa Ramadhan Seperti Rasulullah

  Fikih

  Buku ini bersifat praktis. Oleh karena itu, kajian puasa yang disajikan di dalamnya juga praktis. Artinya, hal-hal penting yang perlu diketahui setiap Mukmin yang menunaikan puasa dipaparkan di sini secara sederhana. Penjelasan yang diberikan tidak berbelit-belit. Yang penting intinya bisa segara diketahui dan dipahami oleh setiap pembaca.

   

  Pada bagian akhir buku ini dipaparkan sejumlah pertanyaan yang banyak diajukan kaum Muslimin pada saat bulan Ramadhan tiba. Jawaban yang diberikan juga bersifat praktis. Namun yang pasti, semua jawaban yang diberikan tetap berpedoman kepada kaidah syariat Islam. Dengan membaca buku ini, Anda akan bisa lebih khusyuk menunaikan ibadah puasa Ramadhan dan bersesuaian dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. 

  Harga:Rp. 10.000,-
 • Umat Bertanya Habib Luthfi Menjawab

  Fikih|Thariqah

  Bagi masyarakat yang berkultur NU, tentunya nama Habib Luthfi bin Yahya sudah tidak asing lagi. Buku ini adalah kumpulan tanya-jawab tentang permasalahan yang dihadapi oleh umat yang diasuh oleh al-Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya. Didalamnya juga kami sertakan pula biografi al-Habib Luthfi bin Yahya.

   

  Semoga dengan adanya buku ini, para pembaca sekalian mendapatkan pencerahan serta menemukan jalan keluar bagi setiap permasalahan. Dalam hal ini, al-Habib Luthfi bin Yahya menjawabnya secara gamblang dan proporsional, sehingga kita tidak terjebak dengan kebingungan atau sesuatu hal yang mengganjal.

  Harga:Rp. 60.000,-
 • Umat Bertanya Ulama Menjawab, Jawaban Atas Berbagai Persoalan Bersuci dan Shalat, Disarikan Dari Fatwa Ulama Salaf dan Khalaf. Ustad Noval Bin Muhammad Alaydrus.

  Fikih|Karya Habib Novel Alaydrus

  Bertanya adalah kunci untuk memahami rahasia-rahasia ilmu dan menyingkap kegaiban yang tersimpan di dalam hati. Sebagaimana harta benda di rumah yang tidak dapat diambil kecuali dengan kuncinya. Begitu pula ilmu para ulama dan arifin, tidak akan dapat dipelajari dan diambil manfaatnya kecuali dengan mengajukan pertanyaan secara jujur dan dengan dengan keinginan yang kuat serta adab yang baik.

   

  Buku ini adalah kumpulan soal-jawab terkait beberapa persoalan Bersuci dan Shalat. Ada lebih dari 70 persoalan yang diajukan, kemudian dijawab dengan gamblang dan insya Allah mudah dipahami semua kalangan.

   

  Contoh-contoh persoalan yang diajukan: Bagaimana hukum berkhitan bagi wanita? Bagaimana cara berwudhu bagi orang yang tangannya diamputasi? Bagaimana hukum menjawab azan dari Radio atau Televisi? Bagaimana hukum berjabat tangan selepas shalat?  Dan lain sebagainya. Menarik untuk disimak.

  Harga:Rp. 56.000,-
 • Halaman: « Kembali 1 2 3 4